STOMATOLOŠKA OPREMA / Stomatološki aparati / Modulmix II
Proizvodjač: Zhermack Dental

Modulmix II

Cena: DIN 188.480,00

 

 

Modulmix II

 

 

1.1 KAKO ČITATI I KORISTITI OVAJ PRIRUČNIK

Ovaj priručnik za upotrebu i održavanje pruža informacije o instalaciji, upotrebi i održavanju aparata za mešanje modulmix II kojeg proizvodi Zhermack S.p.A.

• Aparat za mešanje alghamix II mora se koristiti u skladu s uputstvima iz ovog priručnika: stoga se preporučuje da iste pažljivo pročitate pre instalacije i početka rada. Svakako pročitajte celi priručnik i obratite posebnu pažnju na informacije napisane podebljanim slovima, uokvirene delove i/ili simbole: simboli su izrađeni da bi istaknuli situacije koje uključuju opasnost ili zahtevaju oprez (videti poglavlje 1.2).

• Pridržavanje standarda i odredbi navedenih u ovom priručniku osiguraće pravilno korišćenje aparata i sigurno obavljanje održavanja.

• Ovaj Priručnik za upotrebu i održavanje čini sastavni deo aparata, te ga zato treba držati zajedno s aparatom kako bi u njemu mogli potražiti savet kada je potrebno (knjižicu držati na sigurnom mestu udaljenom od svetla, atmosferskih agenasa, itd.). Knjižica mora biti dostupna za traženje saveta tokom celog životnog veka aparata, čak i kada se aparat prodaje ili demontira na kraju životnog veka.

• Preporučuje se da ovaj priručnik stalno ažurirate unoseći u njega sve dopune, dodatke ili izmene koje izvrši proizvođač.

Sve beleške ili napomene treba upisivati na praznu stranicu na poleđini knjižice (vidjeti poglavlje Prilozi: Beleške).

• Pravilno koristite priručnik kako se isti ne bi ni na koji način oštetio.

• Nemojte izbacivati, kidati ili pisati na stranicama priručnika ni iz kojeg razloga.

• U slučaju da se priručnik izgubi, ošteti ili njegov sadržaj postanenečitak, od proizvođača možete zatražiti zamenski primerak.

Svrha ovog priručnika za upotrebu i održavanje je da pruži korisniku informacije o tome kako ispravno raditi s aparatom za mešanje. Priručnik sadrži sve informacije potrebne za upotrebu aparata u skladu s namenom: priručnik posebno uključuje uputstvo i informacije o sledećem:

• Pravilna instalacija aparata za mešanje modulmix;

• Funkcionalni opis aparata za mešanje modulmix i svih delova;

• Stavljanje u upotrebu;

• Pravilno održavanje;

• Osnovne informacije o sigurnosti i sprečavanju nezgoda;

Ovaj priručnik sadrži 9 poglavlja od kojih svako pokriva određeni  segment.

Prilozi u zadnjem delu priručnika čine koristan dodatak ovim poglavljima.

 

1.2 TERMINOLOGIJA I SIMBOLI

Važno je da obratite maksimalnu pažnju na sledeće simbole i njihov značaj budući da oni ističu važne informacije kao što su kritične situacije, praktični saveti ili direktne informacije.

Ukoliko imate ikakve nedoumice o značenju nekog simbola, uvek konsultujte ovu stranicu.

• Aktivnosti kod kojih nepridržavanje uputstva ili neovlašćeno rukovanjem aparatom ili delovima može dovesti osoblje u ozbiljnu opasnost označeni su simbolom:

OPASNOST!

Ovaj simbol odnosi se na sigurnosne standarde kojih se MORA pridržavati u svakom trenutku kako bi se

zajamčila sigurnost Vas i drugih osoba te sprečilo oštećenje aparata.

• Kritične situacije koje se odnose na opasna područja ili zadatkeu kojima nepridržavanje uputstva može garanciju učiniti nevažećim i ništavnim, ili prouzrokovati oštećenje opreme, priključenih komponenti ili okolnog prostora, naglašene su pomoću simbola:

UPOZORENJE!

Ovaj simbol odnosi se na sigurnosne standarde kojih je potrebno pažljivo pridržavati da bi se garantovala Vaša i sigurnost drugih ljudi te da bi se sprečilo oštećenja aparata.

• Sve aktivnosti koji nisu u skladu s uputstvima u ovom priručniku, ili neovlašćeno rukovanje dijelovima aparata, koje kože prouzrokovati oštećenje aparata i garanciju učiniti nevažećom i ništavnom, označeni su simbolom:

ZABRABJENO!

Ovaj simbol upozorava na aktivnosti koje su zabranjene.

• Sve opšte informacije i/ili korisni saveti koji se odnose na ovaj aparat označeni su simbolom:

NAPOMENA!

Ovaj simbol označava informacije i/ili korisne savete.

 

 

2.1 ODGOVORNOST

Nepridržavanje uputstva iz ovog priručnika za upotrebu i održavanje oslobađa proizvođača od svake odgovornosti. Za bilo koja pitanja koja nisu pokrivena ovim priručnikom ili o kojima postoji dvoumljenje molimo obratite se direktno proizvođaču:

 

Zhermack S.p.A.

Via Bovazecchino, 100

45021 Badia Polesine - RO - Italy

Tel. +39 0425 597 611, Fax +39 0425 53 596

http://www.zhermack.com, e-mail: info@zhermack.com

Ukoliko se prilikom održavanja aparata ne pridržava ovih uputstava ili se isto vrši na način kojim se ugrožava integritet aparata ili menjaju njegove karakteristike Zhermack S.p.A. oslobođen je od

svake odgovornosti  sigurnosti radnika i/ili radnog učinka aparata.

 

2.2 GARANCIJA: OPŠTI STANDARDI

U prilogu ovog priručnika za upotrebu i održavanje nalaze se garantni i identifikaconi list koji moraju biti u celosti popunjeni.

Uopšteno, garancija se smatra ništavnim i nevažećim u sledećim slučajevima:

• Neprimerena upotreba aparata.

• Nepravilna instalacija.

• Ozbiljno zanemarivanje plana održavanja.

• Izmene ili radovi na aparatu koji nisu odobreni od strane proizvođača (posebno na sigurnosnim elementima).

• Korišćenje neoriginalnih rezervnih delova.

 

VAŽNO: Originalnu ambalažu proizvoda čuvajte tokom čitavog garantnog roka. Ambalaža je potrebna za slanje u ovlašćeni servisni centar radi eventualne popravke/zamene proizvoda u slučaju proizvodnog nedostatka ili kvara (isključujući namerno oštećenje, nemarno postupanje s proizvodom, nedostatak redovnog održavanja, oštećenje u transportu). U slučaju da nemate originalnu ambalažu, obratite se kompaniji Zhermack S.p.A. i zatražite uputstva (eventualni troškovi ponovnog pakovanja bit će zaračunati pri isporuci). Svaki trošak vezan uz neprikladnu ambalažu proizvoda koji se šalje proizvođaču biće na teret kupca. Stoga Zhermack ne odgovara za nedostatke, kvarove i

oštećenja proizvoda nastala zbog upotrebe neodgovarajuće ambalaže ili one čiji je kvalitet  niži od

one u kojoj su isporučeni.

Od ovog trenutka Zhermack S.p.A. se oslobađa od svake odgovornosti ako se na aparatu vrše izmene ili se s istim neovlašćeno postupa bez prethodne pisane saglasnosti proizvođača. Stoga bilo koje popravke koje izvrši neovlašćeno osoblje, korišćenje neoriginalnih rezervnih delova ili nepridržavanje standarda za instalaciju navedenih u ovom priručniku bez odlaganja čine ovu garanciju ništavnom i nevažećom.

 

2.3 OVLAŠĆENO OSOBLJE

Osoblje zaduženo za aparat može se podijeliti u sljedeće kategorije:

Operater - korisnik

Osoba obučena za korišćenje aparata. Obavlja sve aktivnosti potrebne za rad aparata za mešanje alghamix II, kao što su:  upotreba, čišćenje, inspekcije i jednostavne intervencije vezane za

svakodnevnu upotrebu aparata. Operater-korisnik sme koristiti aparat samo kada je isti instaliran kako je opisano u ovom priručniku.

 

Opšte dimenzije Bez pakovanja

Visina ................................................................................. mm. 350

Širina .................................................................................. mm. 230

Dubina ................................................................................ mm. 370

Težina praznog aparata ................................................... Kg. 12,5

Prije upotrebe ovog aparata ili izvođenja bilo kojih intervencija na njemu, operater mora pročitati ukupni sadržaj ovog priručnika. Ovaj priručnik sastavljen je kako bi pružio korisniku najvažnije informacije o racionalnom, sigurnom korišćenju ovog aparata. Korisnik se u svako

doba mora pridržavati datih informacija. Nadalje, korisnik mora koristiti radne liste koje se nalaze u prilogu ovog priručnika za vođenje evidencije o održavanju, zameni delova kao i za unos beleški o svim nepravilnostima u radu aparata.

Tehničar za održavanje ovlašćen od strane tvrtke Zhermack S.p.A.:

Osoba koja izvodi radove u svim radnim uslovima i na svim sigurnosnim nivoima za izvođenje popravaka/ mehaničkih i električnih usklađenja, periodičnog preventivnog održavanja i

zamena bilo kojeg sastavnog dela.

 

2.4 OPŠTE SIGURNOSNE ODREDBE

Operater se mora pridržavati saveta i upozorenja datih u nastavku da bi osigurao siguran, dugotrajan rad aparata:

• ne dozvolite da nestručno osoblje koristi aparat;

• pripremite optimalnu radnu površinu, osigurajte da radni prostor bude bez prepreka, čist i odgovarajuće osvetljen;

• izbjegavajte odvlačenje pozornosti kada koristite aparat;

• zabranjeno je raditi s objektima čije se karakteristike razlikuju od onih za koje je ovaj aparat konstruiran;

• u slučaju nepravilnosti u radu sledite uputstva data u ovom priručniku; ako imate bilo kakve nedoumice isključite aparat i bez odlaganja nazovite Vaš ovlašćeni servisni centar;

• ne otvarajte pretince koji sadrže električne delove;

• prije svakog čišćenja, redovnog i/ili vanrednog održavanja vodite računa da aparat bude isključen iz glavne utičnice;

• ne menjajte strujni kabal i ne pokušavajte zameniti isporučeni utikač; da biste isto zamenili zbog oštećenja ili istrošenosti, obratite se ovlašćenom servisnom centru;

• uvek vodite računa da nema stranih predmeta na radnoj površini jer isti mogu oštetiti aparat i/ili povrediti osoblje;

• ne koristite benzin ili zapaljiva sredstva kao deterdžente; koristite samo nezapaljive, nekorozivne i netoksične supstance (videti poglavlje 8.1);

• uvek nosite zaštitne naočare tekom mešanja.

Zhermack S.p.A. se ne može smatrati odgovornim za to bilo koje oštećenje aparata usled nepravilnog održavanja izvedenog od strane nekvalifikovanog osoblja ili radova održavanja koji nisu u skladu s uputstvima iz ovog priručnika.

Zhermack S.p.A. je, od ovog trenutka; oslobođen svake odgovornosti u vezi ozleda nanesenih osobama ili oštećenja objekata koji mogu nastati iz korišćenja ovog aparata na način suprotan opisanom u ovom priručniku. U slučaju požara, nebitno koliko malog, unutar aparata ili u njegovoj blizini, koristiti samo sredstva za gašenje požara u prahu. Ne koristiti vodu.

 

3.1 OPŠTI OPIS APARATA

U ovom priručniku opisan je aparat za mešanje modulmix, konstruisan za automatsko mešanje silikonskih otisnih masa, koje su upakovane u kartuše s odnosom mešanja 5:1.

 

3.2 OPIS DELOVA - Sl. A

1. Indikator nivoa kartuše

2. Kontrolno dugme za pokretanje/povrat istisnih klipova

3. Dugme za brzo/sporo istiskivanje mase

4. Bočni pokrovi u boji (mogućnost izbora raznih boja)

5. Vrata sa sigurnosnim mikroprekidačem

6. Priključci za podlogu (stona verzija) ili ploču (zidna verzija)

7. Glavna utičnica za priključak na glavno napajanje

8. Sekundarna utičnica za modularni priključak

9. Stalak za stonu verziju

10. Digitalni tajmer

11. Napajanje

 

3.2.1 Opis kontrola  - Sl. B

1. Brzi povrat klipa

2. Brzo pomicanje klipa napred

3. Brzo istiskivanje

4. Sporo istiskivanje

 

3.3 IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Sl. C: Aparat opisan u ovom priručniku ima identifikacijsku pločicu s informacijama o aparatu i proizvođaču:

A Naziv i adresa proizvođača.

B Šifra i model aparata.

C Serijski broj.

D Podaci o naponu struje.

Aparat je izrađen u skladu s EU smernicom navedenoj u priloženoj „EC izjavi o usklađenosti“. Prilikom traženja rezervnih delova, informacija ili pomoći od našeg ovlašćenog servisnog centra uvek navedite podatke s identifikacijske pločice. Ukoliko se identifikacijska pločica istroši i postane nečitka, makar samo delimično, naručite zamensku pločicu od proizvođača: ne zaboravite navesti relevantne podatke.

Nemojte skidati i/ili oštetiti pločicu jer je potrebno da u svakom trenutku možete pročitati podatke.

 

4.1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PRINCIP RADA APARATA

Zhermack S.p.A. konstruiše radne instrumente najsavremenije tehnologije i vrhunskog kvaliteta, dizajnirane da omoguće rešenja po meri za svakodnevne radne potrebe korisnika.

Za izradu ovih proizvoda Zhermack S.p.A. koristi najsavremenije alate za konstruiranje, tako da gotovi aparatu budu što je moguće više funkcionalni. Korišćenje vrhunskih materijala i temeljno

testiranje u cilju pružanja maksimalne sigurnosti korisnicima predstavlja konstantu kod kompanije  Zhermack S.p.A. čineći naše proizvode sigurnim i internacionalno konkurentnim.

modulmix ima savremen kompaktan i linearan dizajn koji garantuje manje opterećenje radne površine; transparentna plastična vrata omogućuju neposrednu proveru materijala koji se koristi I kvalitet materijala koji se nalazi u kartuši. Nadalje prekidači za dvostruku kontrolu motora sa 2 brzine, smeštene na desnoj i levoj strani, omogućuju provjeru tokom punjenja kašike za uzimanje otisaka i olakšavaju rad u fazama. Nadalje, modulmix ima dugme za automatsko pomeranje klipa napred/nazad za ubrzavanje procesa zamene kartuše.

 

4.2 TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci o aparatu za mešanje modulmix:

Izvor napajanja ............................................ 230 V ~ } 10% 50/60 Hz (ili 115 V ~ 50/60 Hz)

Apsorbovana snaga ............................................................... 160 Watt

Stepen zaštite IP .......................................................................... IPX0

Nivo buke ..............................................................................

Kategorija prednapona ....................................................................... II

Stepen zagađenja ........................................................................... 2

 

4.2.1 STANDARDNI DODACI

Delovi Količina Šifra narudžbe*

Kabal za napajanje 230V 1 XR0240630

Kabal za napajanje 115V (verzija samo za SAD) 1 XR0240615

Podloga za stolnu verziju 1 XR0240505

Digitalni tajmer 1 XR0240580

(*) Molimo navedite šifru narudžbe kada naručujete rezervnedelove.

 

4.2.2 DODACI KOJI SE MOGU DOBITI NA ZAHTEV

Delovi Količina Šifra narudžbe*

Svjetlo plavi bočni pokrovi 2 XR0240550

Narančasti bočni pokrovi 2 XR0240551

Plavi bočni pokrovi 2 XR0240552

Zeleni bočni pokrovi 2 XR0240553

Beli bočni pokrovi 2 XR0240554

Pribor za montažu na zid

(s predloškom za bušenje) 1 XR0240520

Modularni pribor (kuka i kabal za spajanje) 1 XR0240510

Podloga za stonu verziju za dva modulmix aparata 1 XR0240500

Pribor za montažu na zid (sa šemom za bušenje) - modularna verzija - 1 XR0240530

(*) Molimo navedite šifru narudžbe kada naručujete rezervnedelove.

 

5.1 OPŠTA UPOZORENJA

Da bi se izbegle povrede osoba ili oštećenja predmeta uvek postupajte s krajnjom pažnjom kada rukujete s ovim aparatom. Pridržavajte se savesno svih mera opreza i uputa sadržanih u narednim poglavljima.

 

5.2 PAKOVANJE I RASPAKOVANJE

Sl. D: Proizvođač temeljno kontroliše sav materijal pre isporuke. Kada preuzmete aparat proverite da nije došlo do oštećenja tokom transporta i da niko nije neovlašćeno dirao paket i

odstranio neke delove sadržane u istom.

Ukoliko primijetite bilo kakva oštećenja ili nedostatak delova, molimo da o tome bez odlaganja obavestite Vašeg dobavljača i prevoznika: napravite fotografije i pošaljite ih i dobavljaču i

prevozniku.

Pakovanje koje se sastoji od kartonske kutije ispunjene plastičnom oblogom sadrži:

• aparat za mešanje modulmix;

• dodatke (videti poglavlje 4.2.1);

• ovaj priručnik za upotrebu i održavanje;

• brzi Vodič.

VAŽNO: Originalnu ambalažu proizvoda čuvajte tokom čitavog garantnog roka. Ambalaža je potrebna za slanje u ovlašćeni servisni centar radi eventualnoe popravke/zamene proizvoda u slučaju proizvodnog nedostatka ili kvara (isključujući namerno oštećenje, nemarno ostupanje s proizvodom, nedostatak redovitog održavanja, oštećenje u transportu). U slučaju da nemate originalnu ambalažu, obratite se kompaniji Zhermack S.p.A. i zatražite upute (eventualni troškovi ponovnog pakiranja bit će razaračunati pri isporuci). Svaki trošak vezan uz neprikladnu ambalažu proizvoda koji se šalje proizvođaču biće na teret kupca. Stoga Zhermack ne odgovara za nedostatke, kvarove I oštećenja proizvoda nastala zbog upotrebe

neodgovarajuće ambalaže ili one čiji je kvalitet niži od onog u kojoj su isporučeni.

 

5.3 TRANSPORT I RUKOVANJE

Ukoliko je potrebno premestiti aparat:

1. Isključiti aparat iz napajanja;

2. Pridržavati aparat (vidjeti poglavlje 6.5 sl. 1), držeći ga uvek u horizontalnom položaju. Potrebno je uvek imati na umu težinu i dimenzije aparata (videti poglavlje 4.2.3) kako bi se izbegla oštećenja uzrokovana ne vođenjem računa o ovim merama;

3. Zapakujte aparat u originalnu kutiju. Ako to nije moguće, preduzmite sve mere da biste zaštitili aparat od udaraca ili padova, jer se aparat transportuje na vlastiti rizik vlasnika.

Nepridržavanje gore navedenog oslobađa proizvođača od bilo kakve odgovornosti vezano za nefunkcionisanje aparata i čini garanciju ništavnom i nevažećom.

Kada šaljete/dostavljate aparat Vašem ovlašćenom servisnom centru uvek priložite kopiju dokumenta o kupovini i kopiju identifikacionog lista.

Ukoliko se aparat prevozi putem brze dostave, pošte ili železnice, preporučuje se osiguranje pošiljke.

 

5.4 ODLAGANJE/DEMONTAŽA

Prilikom zbrinjavanja materijala za pakovanje korisnik se mora pridržavati standarda koji važe u njegovoj zemlji vezano za sledeće materijale:

• Drvo/papir: materijali koji ne zagađuju, ali moraju biti na odgovarajući način reciklirani;

• Polistiren/plastika: zagađivači koji se ne smeju paliti (otrovni dim) niti odlagati u okolini, već zbrinjavati u skladu sa standardima koji važe u zemlji korišćenja.

Ako je aparat potrebno demontirati, korisnik mora, u skladu sa smernicama EU i zakonima koji su na snazi u zemlji korišćenja izvršiti demontažu i recikliranje sledećih materijala:

• Plastični i stakleni delovi, izolovana električna žica, gumeni delovi.

• Nema otrovnih ili korozivnih delova.

Ovaj proizvod ne sme se zbrinjavati kao kućni otpad, nego se odvojeno prikuplja u skladu sa EU

smernicom 2002/96, nakon prestanka korišćenja.

 

6.1 UPOZORENJA I MERE OPREZA

Pre početka instalacije vodite računa o tome da budu zadovoljeni svi sigurnosni uslovi i pažljivo se pridržavajte uputstava navedenih u nastavku.

Radi boljeg pojašnjenja brojke navedene u dijagramima u ovom poglavlju identične su brojkama u poglavlju 3

(„Opis aparata“).

 

6.2 PRIHVATLJIVI USLOVI RADNE OKOLINE

Ukoliko nije drugačije navedeno u vreme naručivanja, aparat će biti konfiguriran za pravilan rad u sledećim uslovima okoline:

Mesto korišćenja .................................................... zatvoreni prostor

Visina .................................................................................. do 2000 m

Radna temperatura .................................................... od 5°C do 40°C

Vlažnost ............................................................................... Max 80%

Uslovi okoline koji se razlikuju od navedenih mogu uzrokovati nepravilnosti u radu ili iznenadne kvarove. Osvetljenje u prostoru instalacije mora biti dovoljno da omogući dobru vidljivost na svakoj pojedinoj tački aparata.

Osvjetljenje ne sme biti slabije od 200 luksa. Rasveta mora biti što ravnomernija i ne sme biti reflektirajućeg svetla jer bi to moglo zbuniti korisnika.

Aparat se ne sme koristiti i nije namenjen za rad u prostorima na kojima se nalaze eksplozivna sredstva i/ili rizik od požara. No, ukoliko dođe do slučajnog izbijanja požara, sledite proceduru opisanu u poglavlju 2.4. Osvetljenje radne površine važan je faktor sigurnosti osoblja kao i kvaliteta rada koji se izrađuje. U Italiji rasveta mora biti u skladu sa zakonom koji jasno

definiše minimalne uslove za rasvetu. U ostalim zemljama uslovi rasvete sastavni su deo standarda za prevenciju nezgoda i higijenu radnog mjesta.

 

6.3 POTREBAN RADNI PROSTOR

Odabir dobrog radnog mesta s odgovarajućim prostorom za instalaciju ovog aparata bitan je faktor sigurnosti radnika, kvaliteta rada i odgovarajućeg održavanja. Taj prostor ne samo da mora biti dovoljno velik da omogući optimalan rad aparata, već mora biti i dobro osvetljen, prozračan, bez prašine, i ne sme biti izložen direktnom svetlu. Napominjemo takođe da aparat mora biti tako pozicioniran da se sa lakoćom može rukovati s priključnim utikačem.

 

6.3.1 RADNA POVRŠINA

SL. E - STONA VERZIJA modulmix konstruisan je za rad na čvrstoj radnoj površini paralelnoj s podom. Odgovarajuće radne površine uključuju stolove za kojima korisnik stoji ili stolove za kojima operater sedi). Kod svih radnih površina potrebno je proveriti stabilnost.

SL. F - ZIDNA VERZIJA modulmix je takođe konstruisan za montažu na zid. Za brzo i precizno bušenje rupa, koristite isporučenu šemu za bušenje; proverite horizontalnu usklađenost rupa. Nakon završetka bušenja postavite tiplove u rupe i pritegnite šrafove, na način da 8-10 mm od

zida. Proverite stabilnost aparata pre upotrebe. Upotebite odgovarajuće tiplove ukoliko se aparat montira na zidove od gipsanih ploča.

• Odgovarajuće tiplove za instalaciju treba odabrati prema težini uređaja navedenoj u Odeljku 4.2.3 i premavrsti zida na koji ćete ga postaviti.

• Upotrebite odgovarajuće tiplove ukoliko se aparat montira na zidove od gipsanih ploča.

Ukoliko se otkrije bilo koja od navedenih nepravilnosti, izričito je zabranjeno ponovno pokretanje aparata pre ispravljanja tih nedostataka. Tačnije, pre odlaska od aparata, korisnik koji primeti bilo kakve nedostatke ili probleme bilo koje vrste, mora staviti znak upozorenja na aparat koji upućuje na to da su u toku radovi održavanja i da je zabranjena upotreba aparata (EU usklađene oznake mogu se kupiti od relevantnih dobavljača.

Redovno održavanje, čišćenje i pravilna upotreba aparata ključni su faktori koji garantuju dugotrajan rad i sigurnost aparata. Sigurnosni elementi na aparatu ne smeju se nikada skidati, osim u svrhu popravki  i/ili vanrednog održavanja. Iste je potrebno vratiti na mesto odmah nakon prestanka razloga za privremeno skidanje, a u svakom slučaju pre ponovne upotrebe aparata.

 

6.4 PRIKLJUČAK NA NAPAJANJE

Priključak se izvodi pomoću kabla za napajanje:

• Da napon i frekvencija napajanja odgovaraju onoj na identifikacijskoj pločici (pogrešna snaga napajanja može prouzrokovati oštećenje aparata):

• Da glavno napajanje ima odgovarajuće, efikasno uzemljenje.

Ne menjajte strujni kabal i ne pokušavajte zameniti isporučeni utikač. Radi zamene istog zbog oštećenja i/ili istrošenosti, kontaktirajte isključivo ovlašćeni servisni centar.

 

6.5 POKRETANJE (STONA VERZIJA)

Sl. 1: Postavite kabal u odgovarajući žleb u podlozi.

Sl. 2: Spojite kabal za napajanje s utičnicom ispod aparata.

Sl. 3: Pričvrstite modulmix za podlogu.

Sl. 4: Spojite kabal za napajanje s utičnicom.

 

6.5.1 POKRETANJE MODULARNE VERZIJE (STOLNA)

Sl. 5: Postavite kabal u odgovarajući žleb u podlozi.

 

Sl. 6: Skinite unutarnje bočne pokrove.

Sl. 7: Spojite kabal za napajanje na utičnicu u aparatu.

Sl. 8: Ukopčajte spojni kabal u prvi modulmix.

Sl. 9: Spojite prvi modulmix s podlogom.

Sl. 10: Spojite kabel na drugi modulmix i pričvrstite ga za podlogu.

 

6.6 POKRETANJE (ZIDNA VERZIJA)

Sl. 11: Upotrijebite priloženu šablonu za montiranje i nosače za

montiranje na zid.

Sl. 12: Uključite kabel za napajanje u utičnicu ispod aparata.

Sl. 13: Pričvrstite aparat na nosače koristeći odgovarajuće dodatke.

Sl. 14: Uključite kabal za napajanje u utičnicu.

 

6.6.1 POKRETANJE MODULARNE VERZIJE (ZIDNA)

Sl. 15: Upotrebite priloženi šablon za montiranje za pravilno bušenje zida.

Sl. 16: Skinite unutrašnje bočne pokrove.

Sl. 17: Uključite kabal za napajanje u utičnicu ispod aparata.

Sl. 18: Povežite spojni kabal s prvim modulmixom.

Sl. 19: Pričvrstite prvi modulmix za modularnu ploču.

Sl. 20: Spojite kabal na drugi modulmix i pričvrstite ga za ploču.

 

6.7 NAMENA APARATA, NEPRAVILA / ZABRANJENA UPOTREBA

Aparat za mešanje modulmix, konstruisan za automatsko mešanje silikonskih otisnih masa, koje su upakovane u kartuše s odnosom mešanja 5:1.

Upotreba aparata za bilo koju svrhu osim opisane u ovom priručniku smatraće se nepravilnom i stoga zabranjenom.

Nepravilna uporaba čini garanciju ništavnom i nevažećom, a Zhermack S.p.A. neće biti odgovoran za bilo kakva oštećenja objekata, radnika ili trećih strana.

Osnovni razlozi zbog kojih se garancija može smatrati ništavnom i nevažećom dati su u poglavlju 2.2. i u „garantnom listu“ priloženom u ovom priručniku.

 

7.1 OPŠTA UPOZORENJA

Nikada nemojte koristiti aparat ako su delovi istog rastavljeni: Pre upotrebe uvek proverite da li je svaki deo aparata dobro postavljen.

• Za potpunu sigurnost rada savesno se pridržavajte faza rada navedenih u nastavku.

• Za istiskivanje silikona pakovanog u aluminijumske kartuše, uvijek koristite poziciju „slow“.

Visoko iskorišćenje modulmixa zagarantovano je kod upotrebe Zhermackovih silikona.

 

7.2 SIGURNOSNI SISTEMI

U cilju osiguranja maksimalne pouzdanosti, Zhermack S.p.A. koristi samo najbolje materijale i delove za izradu svojih aparata, koji se podvrgavaju strogim testovima pre isporuke. Svi materijali su vrhunskog kvaliteta, a njihova upotreba u radionicama konstantno se kontroliše kako bi se garantovalo da nema oštećenja, istrošenosti ili nepravilnosti u radu. Svi elementi, spojevi i kontrolni sistemi konstruisani su i izvedeni za visoka stanovišta sigurnosti otporne na

stres zbog anomalija i više od navedenih u priručniku.

Zabranjeno je koristiti aparat u bilo koju svrhu osim one navedene u ovom priručniku; Proizvođač se oslobađa od odgovornosti za štete bilo koje prirode uzrokovane nepravilnom i/ili drugačijom upotrebom aparata od gore navedene.

 

7.3 UPOTREBA MODULMIXA

Sl. 21: Skinite zatvarač kartuše.

Sl. 22: Otvorite vrata (pazite da klipovi budu pomaknuti unazad) I umetnite kartušu. Pomaknite klipove unapred i zatvorite vrata.

Sl. 23: Pritisnite tipku “slow” i istisnite proizvod do postizanja homogenosti između “BASE” i “CATALYST”.

Sl. 24: Umetnite i pravilno pričvrstite dinamičko- statičku mešalicu na osovinu za mešanje.

Sl. 25: Umetnite zatvarač za pričvršćivanje dinamičko-statičke mešalice.

Sl. 26: Istisnite malu količinu materijala (u poziciji „slow“) pre punjenja kašike za uzimanje otisaka.

 

7.3.1 FAZA PUNJENJA

Sl. 27: Napunite kašiku za uzimanje otisaka pazeći da vrh dinamičko-statičke mešalice ostane uronjen u silikon.

Sl. 28: Za upotrebu materijala za jednofazno uzimanje otiska napunite isporučen špric i umetnite joj vrh dinamičko-statičke mešalice pri „slow“ (sporoj) brzini.

 

7.3.2 ZAMENA MEŠALICE

Sl. 29: Okrenite zatvarač za 90° i skinite ga.

Sl. 30: Skinite dinamičko-statičku mešalicu.

Sl. 31: Pravilno umetnite novu mešalicu i pričvrstite je koristeći zatvarač.

7.3.3 SKIDANJE KARTUŠE

Sl. 32: Otvorite vrata i aktivirajte poziciju unatrag da biste povukli klipove iz unutrašnjosti kartuše.

Sl. 33: Skinite kartušu.

Da biste lagano umetnuli i izvadili kartušu dugme za brzo pokretanje klipova natrag/napred držite pritisnuto prema dole.

 

7.4 PREOSTALI RIZICI

Preostali rizici su:

• Opasnost koja se ne može u celosti eliminirati putem konstrukcije i primene sigurnosnih naprava.

• Potencijalna opasnost koja se ne može označiti. Da biste sprečili nesreće, uvek postupajte u skladu s opisanim u ovom priručniku. U slučaju nedoumice, uvek kontaktirajte proizvođača ili ovlašćeni servisni centar.

 

8.1 ČIŠĆENJE APARATA

Koristite suvu krpu za brisanje spoljašnjeg dela aparata. Ukoliko je potrebno, navlažite krpu s malo vode ili deterdžentom koji ne odmašćuje (vidjeti poglavlje 2.4). Korisnik mora voditi računa da aparat održava čistim i slobodnim od bilo kakvih stranih tela kao što je nečistoća, voda, nevodljive tečnosti, itd. U tu svrhu, aparat je potrebno očistiti na kraju svake upotrebe. Prilikom čišćenja aparat mora biti isključen i stabilan.

• Pre čišćenja spoljašnjeg dela aparata, uvek proverite da li je glavni prekidač isključen. Zabranjeno je čistiti aparat dok je isti pričvršćen na izvor napajanja.

• Nemojte koristiti zapaljive, korozivne, alkalne ili otrovne tečnosti za čišćenje.

 

8.2 REDOVNO ODRŽAVANJE

Nakon što je aparat očišćen (videti poglavlje 8.1) korisnik mora proveriti istrošene, oštećene i labave delove. Ako se otkrije bilo koja takva nepravilnost potrebno je obratiti se ovlašćenom servisnom centru.

 

8.3 VANREDNO ODRŽAVANJE

Vanredno održavanje obuhvata popravke slučajnih kvarova i zamenu istrošenih i delova koji nepravilno rade.

Sve električne i mehaničke radove sme izvoditi isključivo tehničar za održavanje ovlašćen od firme Zhermack S.p.A.

Izmene kojima se menjaju karakteristike aparata sa pozicije sigurnosti i prevencije rizika može vršiti samo proizvođač, koji će potom izdati potvrdu kojom izjavljuje da je aparat usklađen sa sigurnosnim standardima. Iz tog razloga se sve izmene ili održavanja koja nisu opisana u

ovom priručniku smatraju zabranjenim. Ukoliko se vrše izmene, neovlašteno postupanje ili popravka aparata od strane neovlašćenog osoblja ili se koriste neoriginalni rezervni delovi, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti. U slučaju da je potrebno održavanje koje nije opisano u ovom priručniku, morate kontaktirati sa ovlašćenim servisnim centrom.

 

8.4 PONOVNO POKRETANJE NAKON DUŽEG RAZDOBLJA NEAKTIVNOSTI

U slučaju da se aparat ponovno pokreće nakon izrazito dugog razdoblja neaktivnost potrebno je postupati na način opisan u poglavlju 6 vezano za stavljanje u pogon. U slučaju nepravilnosti

u radu, postupite kako je opisano u poglavlju 9 vezano za „Probleme, uzroke i otklanjanje“. Ako problem i dalje postoji ili nije obuhvaćen informacijama u ovom poglavlju, obratite se bez

odlaganja ovlašćenom servisnom centru.

 

8.5 TRAŽENJE TEHNIČKE PODRŠKE

1. Obratite se ovlaštenom servisnom centru;

2. Nazovite centar za podršku klijentima tvrtke Zhermack S.p.A. na broj telefona +390425.597.611 i postupite na sledeći način: dajte lične podatke (npr. adresu i broj telefona), navedite broj identifikacione pločice aparata (videti poglavlje 3.3) i objasnite problem;

3. Pošaljite gore navede informacije putem telefaksa i pravilno ispunjen identifikacijski obrazac (vidjeti prilog 10.2) na broj +390425 53 596.

 

9.1 OPŠTA UPOZORENJA

U slučaju nastanka nekih od opisanih anomalija pokušajte popraviti situaciju koliko je to dopušteno, sledeći uputstva sadržana u ovom priručniku. Ukoliko problem i dalje postoji obratite se Vašem ovlašćenom servisnom centru.

 

9.2 PROBLEMI, UZROCI I OTKLANJANJE

PROBLEM Materijal ne izlazi iz nastavka za mešanje nakon aktiviranja dugmeta.

UZROK

1. Deo materijala se stvrdnuo u kartuši.

2. Materijal se stvrdnuo nastavku za mešanje (prethodno upotrebljen).

3. Klipovi su blokirani ili nepravilno postavljeni.

4. U kartuši nema materijala.

OTKLANJANJE

1. Zamenite kartušu.

2. Upotrebite novi nastavak za mešanje.

3. Pritisnite dugme za aktiviranje klipova nekoliko puta da biste ih pravilno postavili.

4. Proverite indikator količine materijala u kartuši. Ako je potrebno, zamenite kartušu.

PROBLEM Kartuša se ne može skinuti ili postaviti.

UZROK

1. Klipovi se nisu vratili u startnu poziciju.

2. Klipovi su blokirani unutar kartuše i ne mogu se vratiti unazad.

OTKLANJANJE

1. Pritisnite dugme za aktiviranje i vratite ih nazad na startnu poziciju dok se automatski ne zaustave.

2. Izvucite utikač iz utičnice. Skinite desni pokrov i uz pomoć francuskog ključa i ručno otpustite

automatsko vraćanje unazad.

PROBLEM Nastavak za mešanje se ne vrti.

UZROK

1. Stvrdnut materijal u mešalici.

2. Nastavak za mešanje nije ispravno postavljen u kartušu.

OTKLANJANJE

1. Upotrebite novi nastavak za mešanje.

2. Proverite ispravnost položaja nastavka za mešanje na osovini.

PROBLEM Aparat ne radi.

UZROK

1. Kabal za napajanje je neispravan.

2. Vrata su otvorena ili nisu pravilno zatvorena.

OTKLANJANJE

1. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

2. Pravilno zatvorite vrata.

 

10.1 EC DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač:

Zhermack S.p.A.

Via Bovazecchino, 100

45021 Badia Polesine, RO, Italija

Tel. +39 0425 597 611 - Fax +39 0425 53 596

Osoba ovlašćena za izradu tehničke dokumentacije:

Zhermack S.p.A.

Via Bovazecchino, 100

45021 Badia Polesine, RO, Italija

Tel. +39 0425 597 611 - Fax +39 0425 53 596

Izjavljuje pod punom odgovornošću da je oprema:

Modulmix usklađena s direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Veća od 8. juna 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

Takođe je usklađena s pravnim zahtevima sledećih direktiva:

Medicinski uređaji:

· EU Direktiva 93/42 – Klasa I

Takođe se naglašava da odgovornost za štete od neispravnih proizvoda ističe 10 godina od datuma kad ih je proizvođač stavio na tržište i prelazi na korisnika, kako je propisano direktivom

85/374/EEZ i njenim izmenama i dopunama te zakonskim odredbama koje iz nje proizlaze.

Badia Polesine, 25.02.2014

Paolo Ambrosini

Generalni direktor

 

10.2 GARANTNI LIST I IDENTIFIKACIONI LIST

1. Ovim dokumentom proizvođač potvrđuje da je proizvod pravilno izrađen, da su korišćeni materijali vrhunskog kvaliteta te da su izvršene sve inspekcije neophodne za usklađenje s direktivama Europske Unije. Ovaj proizvod pokriven je u garantnom roku od 36 meseci

od datuma isporuke korisniku. Taj datum dokazuje se dokumentom o kupovini i kopijom identifikacionog lista. Ta dokumenta moraju se dostaviti servisnom centru zajedno s aparatom. Osobe koje žele koristiti ovu garanciju, moraju obavestiti o kvaru u roku od 8 dana od otkrivanja istog na osnovu odredbe članka 1495 Građanskog zakonika. Garancija je ograničeno za zamenu ili popravku pojedinih komponenti ili delova s fabričkom greškom i ne pokriva troškove

vezane za prevoz tehničkog osoblja, transport, pakiranje, itd.

Neispravnosti, kvarovi ili oštećenja nastali zbog lošeg održavanja,nepravilnog napajanja, nemara, neiskustva ili drugih razlogakoji se ne mogu pripisati proizvođaču te delovi koji su podložninormalnom trošenju, nisu pokriveni ovom garancijom. Garancija ne pokriva kvarove uzrokovane ne provođenjem redovnog održavanja zbog nemara kupca. Garancija ne predviđa nadoknadu troškova za direktne ili indirektne štete bilo koje vrste nastale osobama ili

objektima usled nefunkcionisanja aparata.

2. Garancija se automatski smatra ništavnom i nevažećom kada aparat popravlja, vrši izmene ili njime neovlašćeno rukuje kupac ili druga neovlašćena osoba. Odgovornost za štete nastale zbog neispravnih proizvoda prestaje nakon 10 godina od datuma kada je proizvođač stavio proizvod na tržište, nakon toga to postaje odgovornost korisnika, kako je predviđeno Direktivom EU 85/374.

3. Da bi se izvršili radovi pod garancijom, kupac se mora obratiti isključivo dobavljaču, ovlaštenom servisnom centru proizvođača ili samom proizvođaču. Garancija daje pravo na besplatnu zamenu neispravnih delova. Ono, međutim, ne daje pravo na zamenu celog aparata.

4. U slučaju sporova vezanih za primenu garancije, kvaliteta ili stanjaisporučenog aparata, kupac ne sme obustaviti ili odložiti ukupno plaćanje ili plaćanje rata.

5. Kupac nema pravo tražiti naknadu za izgubljenu proizvodnju.

6. Garancija se smatra ništavnom i nevažećom u sledećim slučajevima:

a. Aparat je oštećen zbog pada, izloženosti vatri, izlivanja tečnosti, osvetljenja, prirodne nepogode ili pak razloga koji se ne mogu pripisati fabričkim greškama.

b. Nepravilna instalacija.

c. Nepravilan priključak na struju (nepravilan napon napajanja) ili zbog neinstaliranja dgovarajućih zaštitnih uređaja.

d. Serijski broj je skinut, izbrisan ili izmijenjen.

7. Delovi koje je potrebno zameniti u garantnom roku moraju se vratiti kompaniji Zhermack S.p.A., koja će potom poslati odgovarajuće rezervne delove. Zamenjeni delovi koji nisu vraćeni biće naplaćeni.

8. Proizvođač i dentalni depo nisu dužni dostaviti zamenski aparat za vreme trajanja popravke.

9. Iz poreskih razloga rezervni delovi će se osiguravati samo pod garancijom uz pridržavanje važećih ograničenja navedenih u garantnim uslovima.

10. Za eventualne situacije koje nisu predviđene ovom garancijom, konsultujte italijanski Građanski zakonik.

11. Računi za rad, putovanje i dolazak moraju biti plaćeni po prispeću istih.

12. Proizvođač i dobavljač dužni su pridržavati se svih važećih zakona o obradi podataka, uključujući standarde koji se odnose na sigurnost podataka u skladu sa specifikacijama datim u informativnom listu o obradi podataka.